NEN-EN-ISO 14001

Milieubewust ondernemen

ISO 14001 is een milieumanagementsysteem. In de ISO 14001 norm zijn de eisen beschreven waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Dit ISO 14001 milieumanagementsysteem is bedoeld om systematisch activiteiten of producten/diensten binnen uw organisatie te herkennen die invloed kunnen hebben op het milieu. Denk daarbij aan uitstoot van schadelijk stoffen in de lucht of bodem, maar bijvoorbeeld ook aan geluid, straling of energieverbruik. ISO 14001 helpt u deze milieuaspecten te bepalen, te beheersen en continu te blijven verbeteren op dit gebied, zodat u uw milieudoelstellingen kunt realiseren. 

Het Nederlands Normalisatie Instituut zegt hierover: "ISO 14001 geeft niet aan wat een acceptabele milieubelasting is. De organisatie moet dat zelf bepalen op basis van een analyse van haar milieuaspecten en de mogelijke effecten daarvan op het milieu, met inachtneming van de wettelijke vereisten en in communicatie met belanghebbende partijen. ISO 14001 stelt daarbij als voorwaarde dat een organisatie streeft naar het voortdurend verbeteren van haar milieuprestaties, ofwel naar vermindering van haar milieubelasting".

Over NEN-EN-ISO 14001

De milieuzorgnorm ISO 14001 is opgezet als een managementsysteemnorm met milieuverbetering als doel. Hierbij wordt gekeken naar processen en procedures binnen uw bedrijf, het beleid op het gebied van milieu, de geplande acties om zo milieubewust mogelijk te werken en de uitvoering. Werkt u met gevaarlijke stoffen die milieurisico's met zich meebrengen? Worden acties om deze risico's te beperken geevalueerd en waar nodig bijgesteld om zodoende continu te verbeteren? Kwaliteitscentrum kan u helpen om de NEN-EN-ISO-14001 norm stap voor stap in te voeren binnen uw organisatie. De tijd en investering die dit met zich meebrengt zullen u meevallen. 

Neem direct contact met ons op voor een offerte of meer informatie